Quyết định về việc xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/638_Xoa_ten_sinh_vien_trong_danh_sach_mien%2C_giam_hoc_phi_hoc_ky_II%2C_nam_hoc_2019-2020_20200522035022556550.pdf