Thứ 3, ngày 28/05/2024

Sổ tay Sinh viên năm 2022

03/10/2022 11:17:41 - Lượt xem: 1250

Chi tiết

Khung kỷ luật người học

22/08/2022 16:17:27 - Lượt xem: 833

Chi tiết

Quy chế công tác người học năm 2022

22/08/2022 16:14:12 - Lượt xem: 947

Chi tiết

Quyết định về việc Ban hành quy định nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật Đối với người học Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN

19/08/2022 13:50:53 - Lượt xem: 776

Quyết định về việc Ban hành quy định nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật Đối với người học Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN

Chi tiết

Sổ tay Sinh viên năm 2021

10/01/2022 14:00:43 - Lượt xem: 1533

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2020-2021

15/12/2021 14:38:28 - Lượt xem: 679

Chi tiết