Quyết định về việc miễn học phí học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 cho sinh viên vùng thiên tai bão lũ