Quyết định về việc giảm 70% học phí năm học 2015 -2016 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường