Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên năm thứ nhấthttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/2309_Mien%2C_giam_hoc_phi_hoc_ky_I%2C_nam_hoc_2020-2021_cho_SV_nam_thu_nhat_20201117034952757750.pdf