Thông báo về việc thu học phí và kinh phí đào tạo của sinh viên diện Tây Bắc K2 năm học 2016 - 2017