Thông báo về việc thu chi phí đào tạo học kỳ II năm học 2015 - 2016 của sinh viên diện dự án NUP