Thông báo về việc thu chi phí đào tạo của học sinh viện đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang năm học 2019 - 2020http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/756_Thong_bao_thu_chi_phi_dao_tao_cua_hoc_sinh_dien_DT_theo_nguon_nhan_luc_tinh_Tuyen_Quang_nam_hoc__20200521042321783780.pdf