Thông báo về việc thu chi phí đào tạo của học sinh lớp Tây Bắc K3 năm học 2016 - 2017