Chi tiết xem file đính kèm

 

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/735_Cung_cap_thong_tin_tuyen_dung_doi_voi_sinh_vien_chuyen_nganh_y%2C_tot_nghiep_nam_2021_20210528110631914910.pdf