Trung tâm y tế huyện Thanh Ba - Phú Thọ thông báo tuyển Bác sỹ!http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/992_Dang_thong_tin_tuyen_dung_Bac_si_len_website_nha_truong_20210726095006776770.pdf