Thông báo tuyển dụng Bác sỹhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/961_Thong_bao_tuyen_dung_bac_si_20210716111634364360.pdf