Quyết định về việc xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/637_Xoa_ten_SV_Ly_Thi_Thuy_trong_danh_sach_mien%2C_giam_hoc_phi_hoc_ky_II_20200521041310410410.pdf