Miễn giảm học phí năm học 2019 - 2020 cho sinh viên đang học tại trường