Thông báo về thời gian hoàn trả tiền học phí 4 tháng kỳ I năm học 2016 - 2017 cho SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí