Quyết đinh về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên