Quyết định về việc Hỗ trơ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho sinh viênhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20H%C3%B5%20tr%E1%BB%A3%20chi%20ph%C3%AD%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%2C%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020%20-%202021%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn.pdf