Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2019 - 2020