Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên năm thứ nhấthttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/H%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20chi%20ph%C3%AD%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%2C%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020%20-%202021%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn%20n%C4%83m%20th%E1%BB%A9%20nh%E1%BA%A5t.pdf