Quyết định về việc bổ sung sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/641_Bo_sung_SV_duoc_ho_tro_chi_phi_hoc_tap_hoc_ky_II_20200521041854119110.pdf