Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho 161 sinh viên hệ Đại học và 02 sinh viên hệ Cao đẳng.