Thông báo về việc thu chi phí đào tạo của lưu học sinh Lào và Campuchia tự túc năm học 2016 - 2017