Quyết định về việc cấp học bổng dành cho Lưu học sinh Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2021-2022

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/2006_Cap_hoc_bong_danh_cho_LHS_dien_tu_tuc_hoc_ky_I%2C_nam_hoc_2021-2022_20221004090051697690.pdf