Quyết định về việc thu chi phí đào tạo của lưu học sinh Lào và Campuchia tự túc năm học 2015 - 2016