I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HSSV

1. Trưởng Phòng

- Họ tên:  PGS.TS. Trần Bảo Ngọc

- Điện thoại: 0912 232 902

- Email: ngoctranbao72@gmail.com

2. Phó Trưởng Phòng

- Họ tên: Ths. Lê Thị Lựu

- Điện thoại: 0975 818 099

- Email: lethiluuyktn@gmail.com

3. Chức năng:

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN và các quy định của Trường.

4. Nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức hành chính:

   + Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN, sắp xếp bố trí vào các lớp học sinh, sinh viên (HSSV); chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khóa học; làm Thẻ cho HSSV.

   + Phối hợp quản lý lưu học sinh đang học tập tại trường. Báo cáo định kỳ ĐHTN danh sách Lưu học sinh đang học tập tại Trường.

   + Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú; hướng dẫn các thủ tục, phối hợp quản lý HSSV ở ngoại trú.

   + Thống kê, tổng hợp dữ liệu HSSV; quản lý hồ sơ HSSV.

   + Quản lý và phối hợp tổ chức cấp phát bằng, chứng chỉ cho HSSV.

   + Làm thủ tục tiếp nhận, di chuyển nghĩa vụ quân sự cho HSSV.

   + Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan đến HSSV.

- Công tác tổ chức, quản lý học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH) của HSSV:

   + Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế, quy định.

   + Ban hành quyết định cho người học thôi học, nghỉ học, ngừng học, thu nhận vào học lại và đi học tập, thực tập ở nước ngoài. Xét và đề nghị ĐHTN tiếp nhận sinh viên chuyển trường đến và cho phép sinh viên chuyển trường đi.

   + Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học.

   + Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động NCKH, sinh hoạt chuyên môn, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác....

.......

- Công tác y tế, thể thao:

   + Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho HSSV và nhập học; chăm sóc; phòng chống dịch, bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp HSSV không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV

   + Phối hợp với các đơn vị trong trường nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức cho HSSV tham gia, luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao..

   + Tổ chức nhà ăn tập thể, các dịch vụ phục vụ ăn, uống trong khuôn viên Trường, đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.....

- Công tác cựu HSSV: Xây dựng mạng lưới cựu HSSV, phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực, thông tin phản hồi từ cựu HSSV nhằm phục vụ đào tạo, NCKH, tìm kiếm và giải quyết việc làm cho HSSV, đóng góp xây dựng Trường ngày càng phát triển bền vững.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Hiệu trưởng giao

II. DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 Trần Bảo Ngọc - Trưởng phòng 0912 232 902 ngoctranbao72@gmail.com
2 Lê Thị Lựu - P.Trưởng phòng 0975 818 099 lethiluuyktn@gmail.com
3 Tô Thị Thúy Ngân 0917 287 766 thuyngandhyd@gmail.com
4 Đào Thị Thanh Huyền  0912 661 444 thanhhuyen.hssv@gmail.com
5 Phan Thị Kim Huệ 0912 851 284 phankimhue.dhydtn@gmail.com
6 Hà Thị Trưng 0943 253 178 hathitrung.dhyd@gmail.com
7 Lê Thúy Châm 0978 579 616 thuychamdhyd@gmail.com
8 Hoàng Văn Lâm 0966 222 565 hoanglamytn@gmail.com