Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy