Lịch học chính trị của " Tuần sinh hoạt công dân" đầu khóa 2018 - 2019