Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam