Căn cứ Thông tư 31/2013TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007 QĐ-BGDĐT;