Thông tư 120/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam