Chi tiết xem file đính kèm

 

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/520_Tang_cuong_tuyen_truyen%2C_giao_duc_ATGT_cho_HSSV%2C_phong%2C_chong_dich_benh_Covid-19_trong_dip_nghi__20210423034446768760.pdf