Chi tiết xem file đính kèm

 

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/464_Ke_hoach_trien_khai_tu_van_truc_tuyen_(livestream)_tuyen_sinh_Dai_hoc_nam_2021_20210415085733741740.pdf