Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và giáo phái "Ân điểm cứu rỗi" http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/786.pdf