Quyết định về việc chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho Lưu học sinh Lào diện Hiệp địnhhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Chi%20ti%E1%BB%81n%20sinh%20ho%E1%BA%A1t%20ph%C3%AD%20n%C4%83m%202021%20cho%20LHS%20di%E1%BB%87n%20H%C4%90.pdf