Quyết đinh về việc cấp trợ cấp xã hội đơt I - Năm học 2016 - 2017 cho Sinh viên hệ chính quy đang học tại trường