Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội năm học 2020 - 2021http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20c%E1%BA%A5p%20Tr%E1%BB%A3%20c%E1%BA%A5p%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020%20-%202021%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn.pdf