Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quyhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/639_Cap_tro_cap_xa_hoi_hoc_ky_II%2C_nam_hoc_2019-2020_cho_SV_he_CQ_20200521041512481480.pdf