Quyết định về việc cấp học bổng năm 2017 cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định đang học tập tại trường