Quyết định về việc cấp học bổng năm 2016 cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường