Quyết định về việc cấp học bổng Bán phần dành cho lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc học kỳ I năm học 2016 - 2017