Quyết định về việc cấp học bổng bán phần dành cho lưu học sinh Campuchia tự túc HK I năm học 2015 - 2016