Quyết định về việc cấp học bổng Bán phần cho Lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc học kỳ II năm học 2015