Quyết định về việc bổ sung danh sách lưu học sinh nộp chi phí đào tạo năm học 2015 - 2016