http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1331_Ban_hanh_quy_dinh_ve_cong_tac_giao_vien_chu_nhiem_lop%2C_CVHT_tai_Truong%20(1).pdf