http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/2568_Cu_can_bo_lam_nhiem_vu_co_van_hoc_tap_cac_nganh_DDK4%2C_Duoc_K21%2C_CNDD_VLVH_K17%2C_CNXNYH_VLVH_K1_t_20211217101428456450.pdf

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1470_Cu_CB_lam_nhiem_vu_co_van_hoc_tap_nam_hoc_tap_2021-2022_20210722040107822820.pdf

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1591_Cu_can_bo_lam_nhiem_vu_co_van_hoc_tap_nam_hoc_2021-2022_20210806081247221220.pdf

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1899_Cu_can_bo_lam_nhiem_vu_co_van_hoc_tap_nam_hoc_2021-2022.pdf