Chi tiết trong file đính kèm:http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/546_QD_Ban_hanh_quy_che_quan_ly_ho_so_hoc_sinh%2C_sinh_vien.pdf