Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1768%20Ban%20h%C3%A0nh%20Q%C4%90%20v%E1%BB%81%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20t%E1%BA%A1i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90HYD.pdf