Kế hoạch và kết quả hoạt động trong 6 năm (2011 - 2016) của trung tân tư vấn sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.