Thông báo tuyển dụng của TT cấp cứu 115 Hà Nội và BVĐK tư nhân Hòa Bình (tại Hải Dương)