Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho Lưu học sinh Cahttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Chi%20qu%C3%A0%20Qu%E1%BB%91c%20kh%C3%A1nh%20cho%20LHS%20Campuchia%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202010%20-%202021.pdf